czarnybyl_tu

11 tekstów – auto­rem jest czar­ny­byl_tu.

Dziury po gwoździach w des­ce po­kazują co się dzieje gdy wbi­jamy je w ser­ce dru­giego człowieka... Przep­rasza­my - wy­ciąga­my gwoździe - ale dziury i tak pozostają. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 marca 2012, 15:37

Przed, pod­czas oraz po przep­ro­wadzce nie myśl jak wiele stra­ciłeś przez zmianę - zo­bacz jak wiele zyskujesz! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 marca 2012, 22:19

Jed­no słowo a tak wiele wspom­nień - piwo. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 marca 2012, 19:23

Cóż można chcieć więcej niż życia smak
ra­dości ciepłej łyk
przy­jaźni dotyk
miłości słów
wi­dok pięknej kobiety? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 marca 2012, 19:41

Mu­zyka to ryk lwa
i cichy szept 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 marca 2012, 21:40

Ty­le ra­zy próbo­wałem - ty­le ra­zy mi się nie udało!
Kiedy przes­tałem - wciąż mi się wy­daje, że może się udać! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 marca 2012, 09:00

Mówi się, że podróże kształcą. Ow­szem, można się wiele nau­czyć i do­wie­dzieć o so­bie. Ale nic tak nap­rawdę nam nie po­wie więcej o nas sa­mych jak przejście na dru­gi ko­niec świata z bliską osobą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 marca 2012, 08:59

Głupi jest tak nap­rawdę mądry - mądry jest głupi.
Tyl­ko głup­cy mówią o so­bie, że są mądrzy.
Tyl­ko mądrzy z po­korą przyz­nają, że są głupi, co świad­czy o ich mądrości - tyl­ko oni wiedzą, że nie mogą siebie naz­wać mądry­mi dopóki są niedoskonali!
O mądrości świad­czy świado­mość włas­nej głupoty. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 marca 2012, 21:30

tikotik czasu

Dzi­siaj stracisz
jut­ro zyskasz
po­tem oddasz
zno­wu stracisz
już nie odzyskasz
wykorzystasz
zmarnotrawisz
znajdziesz
docenisz
ostatni... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 marca 2012, 21:23

Ocalenie

Z dokład­nością ato­mowej se­kun­dy globalnej
Wy­ruszy­liśmy ra­tować świat
Po­dej­mując się niewy­konal­nej sprawy
Porzu­ciliśmy rodzin­ny kraj
Po­nad mias­tem, po­nad li­nią miast
Odurze­ni ok­ru­cieństwem świateł
Przez kos­miczną ka­tas­trofę gwiazd
Wys­trze­leni w ta­jem­nicę znaczeń

Przez gra­nice nies­po­koj­nych krain
Płyną no­wot­wo­ry sza­lone­go gniewu
Giną słońca napęczniałe krzywdą
Oceany występują z brzegów
Miną wieki, za­nim wróci światło
Miną światy, za­nim wróci spokój
Kto ma uszy, nie­chaj słucha bacznie
Że już nic nie zdoła pomóc

Piotr Rogucki 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 marca 2012, 00:07

czarnybyl_tu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarnybyl_tu

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność